Pieteikties elektroniski:

Daļējo valsts nodrošināto juridisko palīdzību noteikta veida civillietās var saņemt fiziskās personas, ja viņu ienākumi nepārsniedz valstī noteikto minimālās mēnešalgas apmēru, īpašuma stāvoklis ir atbilstošs juridiskās palīdzības piešķiršanai un tās ir samaksājušas iemaksu par juridiskās palīdzības saņemšanu.

Ministru kabinets nosaka, kādos gadījumos fiziskās personas īpašuma stāvoklis un ienākumu līmenis uzskatāms par atbilstošu juridiskās palīdzības piešķiršanai minētājās lietu kategorijās un šo personu izvērtēšanas kārtību.

1. Tiesības pieprasīt daļējo valsts nodrošināto juridisko palīdzību ir šādās lietās:

  • kas ir piekritīgas Ekonomisko lietu tiesai;
  • kas izriet no saistību tiesībām, ja prasības summa pārsniedz 150 000 euro;
  • par komercnoslēpuma aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu.

Lai varētu saņemt daļējo valsts nodrošināto juridisko palīdzību, persona iesniedz Juridiskās palīdzības administrācijai iesniegumu juridiskās palīdzības pieprasījumam.

2. Saņemot iesniegumu šajās civillietās, administrācija izskata un lēmumu pieņem mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums.

Lēmumā par juridiskās palīdzības piešķiršanu personai tiks norādīts piešķirtās juridiskās palīdzības veids, tā apjoms un laiks, līdz kuram jāveic iemaksa par juridiskās palīdzības saņemšanu.

Iemaksas apmērs par juridisko palīdzību ārpustiesas procesā – 25 euro, tiesvedībā – 75 euro.

3. Šajā gadījumā persona veic iemaksu par juridiskās palīdzības saņemšanu Juridiskās palīdzības administrācijas pamatbudžeta kontā. Iemaksas apmēru un tās samaksas un atmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Rekvizīti: https://www.jpa.gov.lv/lv/rekviziti

attēls