Bankas rekvizīti:

1) ja nepieciešams atmaksāt cietušajam izmaksāto valsts kompensācijas summu (obligāti, norādot iemaksas mērķi)

Saņēmējs:     

Valsts kase

Reģistrācijas Nr.:

90000050138

Konta numurs:

LV68TREL1060001239300

Saņēmēja iestāde:

Valsts kase

BIC kods:

TRELLV22

Iemaksas mērķis:

Valsts kompensācijas summas samaksa

2) ja nepieciešams atmaksāt ar valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saistītus izdevumus, pamatojoties uz Juridiskās palīdzības administrācijas lēmumu par piedziņu, (obligāti, norādot iemaksas mērķi)

Saņēmējs:     

Valsts kase

Reģistrācijas Nr.:

90000050138

Konta numurs:

LV68TREL1060001239300

Saņēmēja iestāde:

Valsts kase

BIC kods:

TRELLV22

Iemaksas mērķis:

Juridiskā palīdzība JPA lēmums Nr.

3) ja nepieciešams samaksāt līdzmaksājumu, lai saņemtu daļējo valsts nodrošināto juridisko palīdzību, pamatojoties uz Juridiskās palīdzības administrācijas lēmumu.

Saņēmējs:     

Valsts kase

Reģistrācijas Nr.:

90000050138

Konta numurs:

LV68TREL1060001239300

Saņēmēja iestāde:

Valsts kase

BIC kods:

TRELLV22

Iemaksas mērķis:

Juridiskā palīdzība JPA lēmums Nr.

4) ja nepieciešams atmaksāt ar tiesas nolēmumu piedzītos izdevumus:

  • civillietā par valsts nodrošināto juridisko palīdzību (ar tiesas nolēmumu piedzītie ar lietas vešanu saistītie izdevumi par valsts nodrošināto juridisko palīdzību (Civilprocesa likuma 33.panta trešās daļas 4.punkts, 44. 1 pants);
  • krimināllietā par valsts nodrošināto juridisko palīdzību (Kriminālprocesa likuma 368.panta kārtībā piedzītie procesuālie izdevumi, kas saistīti ar advokāta piedalīšanos kriminālprocesā pēc norīkojuma);

Rekvizīti atrodami Latvijas Tiesu portāla mājaslapā: https://tiesas.lv/informacija-par-tiesu-kontiem.

Juridiskās palīdzības administrācijas rekvizīti:

Adrese:

Pils laukums 4, Rīga, LV-1050

Reģistrācijas Nr.:

90002069765

Saņēmēja iestāde:

Valsts kase

BIC kods:

TRELLV22

Konta numurs:

LV06TREL2190456009000