Saskaņā ar Ministru kabineta 2023.gada 3.oktobrī pieņemtajiem noteikumiem Nr.553 "Nenodokļu ieņēmumu ieskaitīšanas valsts pamatbudžeta ieņēmumos un atmaksas kārtība", kuri stāsies spēkā 2024.gada 1.janvārī, paredzēts, ka pašreiz aktīvais Valsts kases konts Nr.LV68TREL1060001239300 ar 2024.gada 1.janvāri tiks slēgts.

       Līdz ar ko sākot ar 2024.gada 1.janvāri  maksājumi valsts kompensācijas atmaksai  un saistībā ar juridiskās palīdzības sniegšanu, ja ir izdots administrācijas administratīvais akts par piedziņu, būs jāveic uz šādu  kontu:

Saņēmējs:

Tiesu administrācija

Reģistrācijas Nr.:

90001672316

Konta Nr.:

LV05TREL819045814800B

BIC kods:

TRELLV22

Iemaksas mērķis: Valsts izmaksātās kompensācijas atmaksa vai VNJP izmaksāto līdzekļu atmaksa.