Juridiskās palīdzības administrācijas darbības stratēģija 2023.–2026.gadam

Administrācijas darbības attīstības īstenošana 2023. – 2026.gadā, balstoties uz Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.869 „Juridiskās palīdzības administrācijas nolikums” (turpmāk – nolikums) noteiktajām funkcijām un uzdevumiem, saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumā, Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā un likumā „Par valsts kompensāciju cietušajiem” noteikto, plānota atbilstoši Tieslietu ministrijas darbības stratēģijā 2022. – 2026.gadam (apstiprināta ar 2022.gada 10.maija Tieslietu ministrijas valsts sekretāra rīkojumu Nr. 1-1/140) noteiktajiem mērķiem un darbības virzieniem.


Juridiskās palīdzības administrācijas darbības stratēģija 2019.–2020.gadam

2018.gada 27.decembrī tieslietu ministrs ir apstiprinājis Juridiskās palīdzības administrācijas darbības stratēģiju 2019.-2020.gadam. Tā noteic administrācijas darbības galvenos mērķus un uzdevumus laika periodam no 2019.gada līdz 2020.gadam, paredzot attīstības īstenošanas virzienus, lai izpildītu iestādes nolikumā, Valsts pārvaldes iekārtas likumā,  Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā un likumā „Par valsts kompensāciju cietušajiem” paredzēto un nodrošinātu augsta līmeņa klientu servisu un valsts funkciju efektīvu izpildi.

 


Juridiskās palīdzības administrācijas darbības attīstības īstenošana 2015.–2016.gadam

Juridiskās palīdzības administrācijas darbības attīstības īstenošana 2015. – 2016.gadā, balstoties uz Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.869 „Juridiskās palīdzības administrācijas nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem, plānota atbilstoši Tieslietu ministrijas darbības stratēģijā 2015. – 2016.gadam noteiktajiem mērķiem, darbības virzieniem, kā arī, lai efektīvi izpildītu Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā, likumā „Par valsts kompensāciju cietušajiem” un minētajā nolikumā paredzētās funkcijas un uzdevumus.

 


 Juridiskās palīdzības administrācijas darbības stratēģija 2007.–2009. gadam

Juridiskās palīdzības administrācijas darbības stratēģija 2007.–2009. gadam (turpmāk – stratēģija) ir ministrijas padotībā esošas iestādes vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā atspoguļoti iestādes mērķi, darbības virzieni, to īstenošanas programmas un nepieciešamais finansējums. Stratēģija ietver administrācijas darbības virsmērķi, kompetenci un pilnvarojumu, īstenotās rīcībpolitikas, līdzšinējās darbības spēju izvērtējumu un administrācijas īstenotās budžeta programmas.