Juridiskās palīdzības administrācija (JPA) ir Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas padotības iestāde.

Saskaņā ar Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumu, likumu „Par valsts kompensāciju cietušajiem” un Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.869 „Juridiskās palīdzības administrācijas nolikums” pastāv šādi JPA darbības virzieni, kas nodrošina deleģēto funkciju un uzdevumu īstenošanu:

  • pieejas nodrošināšana taisnīgai tiesas aizsardzībai maznodrošinātām un trūcīgām personām un personām, kuru īpašā situācija, īpašuma stāvoklis un ienākumu līmenis uzskatāms par atbilstošu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai, kā arī finansiālā atbalsta nodrošināšana Latvijas valstspiederīgajiem jautājuma par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu risināšanai ārvalstī;
  • valsts kompensāciju izmaksāšanas nodrošināšana personām, kuras Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzītas par cietušām, par tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām vai mantisko zaudējumu. Tiesības uz valsts kompensāciju ir, ja tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā iestājusies personas nāve; cietušajam nodarīti smagi vai vidēja smaguma miesas bojājumi; aizskarta cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība; cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris; cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu;
  • noziedzīgos nodarījumos cietušo nodrošināšana ar informatīvu atbalstu.

     Lai nodrošinātu funkciju izpildi, JPA veic šādus uzdevumus:

  • izmaksā valsts nodrošinātajai juridiskajai palīdzībai paredzētos līdzekļus un finansiālajam atbalstam paredzētos līdzekļus Latvijas valstspiederīgajiem jautājuma par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu risināšanai ārvalstī;
  • izmaksā valsts kompensācijas cietušajiem;
  • slēdz juridiskās palīdzības līgumus ar personām, kuras saskaņā ar Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumu var būt par juridiskās palīdzības sniedzējiem, un norīko tos juridiskās palīdzības sniegšanai;
  • normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā nodrošina valsts nodrošinātajai juridiskajai palīdzībai un valsts kompensācijām izmaksāto valsts budžeta līdzekļu piedziņu;
  • organizē un vada Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistra un Valsts kompensācijas reģistra darbību;
  • nodrošina tālruņa 116006 "Palīdzības dienests noziegumu upuriem" darbību, slēdzot deleģēšanas līgumu ar biedrību "Skalbes".