Pieteikties elektroniski:

Ņemot vērā to, ka juridiskās palīdzības sistēmas pastāv visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, tad atbilstoši Eiropas Padomes 2003.gada 27.janvāra Direktīvai 2003/8/EK, kuras mērķis ir pilnveidot tiesu pieejamību pārrobežu strīdos, nosakot kopīgus obligātus noteikumus attiecībā uz juridisko palīdzību šādos strīdos, valsts nodrošināto juridisko palīdzību personām ir tiesības pieprasīt pārrobežu strīdos civillietās.

Pārrobežu strīds ir strīds, kurā tās puses, kura pieprasa juridisko palīdzību, pastāvīgā dzīvesvieta (domicils), laikā, kad saņemts iesniegums par juridisko palīdzību, nav tiesas sēdes norises vai tiesas nolēmuma izpildīšanas valstī.

Līdz ar to, pastāv divas iespējas:

  • pārrobežu strīds norisinās Latvijā - šādos gadījumos Tiesu administrācija saņem citas ES dalībvalsts kompetentās iestādes vai persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta vai domicils ir kāda cita ES dalībvalsts, pārsūtītu attiecīgu iesniegumu pārrobežu strīdā, to izskata Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā;
  • pārrobežu strīds norisinās ārpus Latvijas - ja persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta vai domicils ir Latvijas Republikā, vēlas saņemt juridisko palīdzību pārrobežu strīdā, tā Tiesu administrācijā iesniedz attiecīgu iesniegumu – veidlapu juridiskās palīdzības pieprasījumam citā Eiropas Savienības dalībvalstī un tai pievieno nepieciešamos dokumentus (veidlapa pieejama - https://e-justice.europa.eu/content_legal_aid_forms-157-lv.do). Šādos gadījumos Tiesu administrācija nodrošina, to, ka pieprasījumam ir pievienoti visi apliecinošie dokumenti un to tulkojumi, par kuriem tai ir zināms, ka tie ir vajadzīgi, lai pieprasījumu izskatītu un septiņu dienu laikā pēc visu tulkojumu saņemšanas kopā ar noformētu juridiskās palīdzības pārsūtīšanas pieprasījuma veidlapu un nepieciešamajiem dokumentiem nosūta attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei.

Informāciju par juridiskās palīdzības pārrobežu strīdos saņemšanas iespējām un kārtību Jūs varat saņemt Eiropas Tiesiskās sadarbības atlanta civillietās mājas lapā https://e-justice.europa.eu/390/LV/legal_aid?LATVIA&member=1 sadaļā – Juridiskā palīdzība, ierodoties personīgi Tiesu administrācijā Pils laukumā 4, Rīgā, vai zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80001801.

Juridisko palīdzību kriminālprocesā dalībvalstis savā jurisdikcijā piešķir dalībvalstu tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Eiropas Savienības tiesību akti pašlaik neaptver juridisko palīdzību pārrobežu kriminālprocesā.

Atbilstoši Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 14.2.pantā noteiktajam, juridisko palīdzību uzturēšanas līdzekļu piedziņai Eiropas Savienībā (Padomes 2008.gada 18.decembra Regulā (EK) Nr. 4/2009 noteiktajos gadījumos) nodrošina Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā noteiktajā kārtībā un apjomā. Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija atrodas Raiņa bulvārī 15, Rīgā, LV-1050. Tālrunis uzziņām: 67830626, E-pasts: pasts@ugf.gov.lv.