Lai saņemtu valsts nodrošināto juridisko palīdzību Satversmes tiesas procesā, civillietās un noteikta veida administratīvajās lietās (bāriņtiesas lēmuma par bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzību pārsūdzēšanas ietvaros) nepieciešams:

  • aizpildīt iesnieguma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam veidlapu;
  • jāpievieno dokumenta kopija, kas apliecina tiesības pieprasīt juridisko palīdzību, piemēram, izziņa par trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu;
  • dokumentu kopijas, kas saistītas ar strīda raksturu, lietas virzību u. tml.