Juridiskās palīdzības administrācijas telpās tiek veikta videonovērošana.

Atbilstoši Personas datu apstrādes likuma 47.panta trešās daļas nosacījumiem, sniedzam pilnu datu apstrādes informāciju saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu.

Mērķis: noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību, pārziņa tiesisko interešu aizsardzība un personu vitāli svarīgu interešu, tostarp dzīvības un veselības aizsardzība.

Pārzinis: Juridiskās palīdzības administrācija, juridiskā adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050, kontaktinformācija: tālr.: 67514208, e-pasts: pasts@jpa.gov.lv.

Tiesiskais pamats: videonovērošanas veikšanas tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas (2016/679) 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts - datu apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai.

Leģitīmās intereses: Klientu apkalpošanas ērtību un vispārējās drošības nodrošināšanai.

Datu aizsardzības speciālists: saziņai ar datu aizsardzības speciālistu izmantot e-pastu: das@jpa.gov.lv

Datu saņēmēji: videonovērošanas rezultātā iegūtie dati bez tiesiska pamata trešajām personām netiek nodoti.

Datu nodošana uz trešo valsti: videonovērošanas rezultātā iegūtie dati uz trešo valsti netiek nodoti.

Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, lūgt tos dzēst, kā arī iesniegt sūdzību fizisko personu datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Šādi pieprasījumi jānoformē rakstveidā.

Videonovērošanas procesā nepastāv automatizētu lēmumu pieņemšana attiecībā uz datu subjektu.