Eiropas Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīva 2004/80/EK "Par kompensāciju noziegumos cietušajiem" (turpmāk – direktīva) noteic, ka katrā Eiropas Savienības dalībvalstī nacionālā līmenī ir jāievieš valsts kompensāciju sistēma, kas nodrošina noziegumos cietušo tiesības uz taisnīgu un samērīgu kompensāciju par nodarītajiem kaitējumiem neatkarīgi no tā, kurā Eiropas Kopienas vietā noziegums izdarīts. Tās mērķis ir noteikt valsts kompensāciju cietušajiem mehānisma izveides un darbības vadlīnijas katrā Eiropas Savienības dalībvalstī. Kompensāciju tīšos noziegumos cietušajiem maksā tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kuras teritorijā izdarīts noziegums.

Ar šo direktīvu izveido sadarbības sistēmu, lai noziegumos cietušajiem atvieglotu kompensācijas saņemšanu pārrobežu gadījumos. Cietušie var vērsties iestādē dalībvalstī, kurā ir to pastāvīgā dzīvesvieta, un tai ir jāatvieglo visas praktiskās un valodu grūtības, kas rodas pārrobežu gadījumā.

Līdz ar to, pastāv divas iespējas:

  • cietušajam kaitējums radies Latvijas teritorijā izdarīta noziedzīga nodarījuma rezultātā - Juridiskās palīdzības administrācija pieņem lēmumu par citā Eiropas Savienības dalībvalstī pastāvīgi dzīvojošas personas pieprasījumu izmaksāt kompensāciju par kaitējumu, kas radies Latvijas teritorijā izdarīta noziedzīga nodarījuma rezultātā. Minēto pieprasījumu iesniedz latviešu vai angļu valodā un to izskata likumā „Par valsts kompensāciju cietušajiem” noteiktajā kārtībā. Dokumentiem, kuri iesniedzami Juridiskās palīdzības administrācijai, nav jābūt legalizētiem, un tiem nav piemērojama līdzvērtīga formalitāte.
  • cietušajiem kaitējums radies citas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā izdarīta noziedzīga nodarījuma rezultātā- cietušajam, kurš pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā un kuram radies kaitējums citas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā izdarīta noziedzīga nodarījuma rezultātā, ir tiesības tieši vai ar Juridiskās palīdzības administrācijas starpniecību iesniegt valsts kompensācijas pieprasījumu attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei. Juridiskās palīdzības administrācija noformē valsts kompensācijas pieprasījumu atbilstoši konkrētās Eiropas Savienības dalībvalsts noteiktajam kompensācijas pieprasījumam un kopā ar citiem nepieciešamajiem dokumentiem nosūta attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei, kas saņemto pieprasījumu izvērtē atbilstoši savā valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapa, kas aizpildāma, ja noziedzīgs nodarījums izdarīts citā ES dalībvalstī, pieejama http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/.

Informāciju par Eiropas Savienības dalībvalstīs izveidotajām valsts kompensācijas sistēmām Jūs varat saņemt Eiropas Tiesiskās sadarbības atlanta mājas lapā: https://e-justice.europa.eu/content_compensation_to_crime_victims-448-lv.do, sadaļā – Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem, Juridiskās palīdzības administrācijā - Pils laukums 4, Rīgā, vai zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80001801.