[Iestādes nosaukums] saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz oficiālās statistikas tīmekļvietni – [Iestādes mājaslapas saite, uz kuru attiecas izvērtējums]

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

[Iestādes nosaukums] tīmekļvietne [atbilst, neatbilst, daļēji atbilst] atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • [Minēt konkrēto neatbilstību, kura novērota tīmekļvietnē, ja tāda ir]
  • [Minēt konkrēto neatbilstību, kura novērota tīmekļvietnē, ja tāda ir]

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta [datums dd.mm.gggg.]. Izvērtēšanu veica [norādīt konkrēto darbinieku/organizāciju/departamentu, kurš/-a veica šo piekļūstamības paziņojumu]

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: [jāpievieno .xlsx/.docx datne vai saite uz izvērtējumu]

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas. Piekļūstamības problēmas, kas saistītas ar kontrastiem, piedāvājam risināt, izmantojot kādu no pārlūka spraudņiem: [ievietot informāciju par to, kādi spraudņi ir pieejami un palīdz risināt konkrēto neatbilstību]

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: [e-pasts, ar kuru sazināties par augstākminēto informāciju]

Tālrunis: [tālrunis, ar kuru sazināties par augstākminēto informāciju]

Adrese: [iestādes adrese]

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir [atbildīgais departaments iestādē].

E-pasts: [atbildīgā departamenta e-pasta adrese]

Tālrunis: [atbildīgā departamenta tālrunis]

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir [pārraugošas iestādes nosaukums un konkrētā darbinieka vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese].

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots [dd.mm.gggg]. Atkārtoti tas pārskatīts [dd.mm.gggg].

Šo paziņojumu apstiprināja [Vārds un uzvārds atbildīgā departamenta vadītājam/-ai], [amats].