Aizpildītu pieprasījuma veidlapu var iesniegt:

● izmantojot e-pakalpojumu portālā Latvija.lv;

● elektroniski parakstot ar drošu elektronisko parakstu to nosūtot uz e-adresi;

● nosūtot pa pastu Juridiskās palīdzības administrācijai;

● klātienē - Juridiskās palīdzības administrācijā;

● elektroniski parakstot ar drošu elektronisko parakstu to nosūtot uz elektronisko pasta adresi pasts@jpa.gov.lv.

attēls