Valsts kompensācijas apmērs noteikts likumā „Par valsts kompensāciju cietušajiem” atbilstoši noziedzīgā nodarījuma sekām un proporcionāli maksimālajam valsts kompensācijas apmēram.

Valsts kompensācijas maksimālais apmērs ir Latvijas Republikā noteiktās piecas minimālās mēneša darba algas. Izmaksājamās valsts kompensācijas apmēru aprēķina, ņemot vērā minimālās mēneša darba algas apmēru, kāds noteikts brīdī, kad persona atzīta par cietušo.

Valsts kompensāciju izmaksā:

1) 100% apmērā, ja iestājusies personas nāve;

2) 90% apmērā, ja:

  • cietušajam nodarīti smagi miesas bojājumi;
  • cietušais ir izvarošanas vai seksuālās vardarbības upuris;
  • aizskarta nepilngadīgā cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība;
  • cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris.

3) 70% apmērā, ja:

  • nepilngadīgam cietušajam nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi;
  • nepilngadīgs cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu.

4) 50% apmērā, ja:

  • cietušajam nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi;
  • aizskarta cietušā tikumība vai neaizskaramība;
  • cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu.

Ja noziedzīgais nodarījums kvalificēts pēc Krimināllikuma 120., 121., 122., 127., 128. vai 129.panta, tad valsts kompensācijas apmērs ir 50% no apmēra, kas atbilstošs noziedzīgā nodarījuma sekām.

Valsts kompensāciju aprēķina atbilstoši likumā „Par valsts kompensāciju cietušajiem” noteiktajam apmēram neatkarīgi no cietušā izdevumiem noziedzīgā nodarījuma seku novēršanā, bet ņemot vērā to atlīdzību, ko cietušajam jau samaksājis noziedzīgā nodarījuma izdarītājs. No noziedzīga nodarījuma izdarītāja saņemtā atlīdzība jānorāda veidlapas 7.punktā.

Valsts kompensāciju izmaksā vienā maksājumā viena mēneša laikā pēc dienas, kad pieņemts lēmums par valsts kompensācijas izmaksāšanu.

Juridiskās palīdzības administrācija valsts kompensācijas summu ieskaita valsts kompensācijas pieprasījumā norādītajā norēķinu kontā.

Valsts kompensācija skaidrā naudā netiek izmaksāta.