Personai, kas saņēmusi valsts nodrošināto juridisko palīdzību civillietā, administratīvajā lietā vai Satversmes tiesas procesā, jāatmaksā ar juridisko palīdzību saistītos izdevumus pilnā apmērā, ja Juridiskās palīdzības administrācija konstatējusi, ka tā:

  1. norādījusi īstenībai neatbilstošas ziņas, kas bijušas par pamatu juridiskās palīdzības saņemšanai;
  2. ļaunprātīgi izmanto tiesības uz juridisko palīdzību, tajā skaitā neievēro Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 4.pantā noteiktos pienākumus;
  3. nepamatoti saņēmusi juridisko palīdzību (neatbilst Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 3.pantā noteiktajiem kritērijiem).

Persona, kas pieprasa juridisko palīdzību pārrobežu strīdā, samaksā tulkošanas izdevumus, kas segti no valsts budžeta, ja citas valsts kompetentā iestāde atsaka juridiskās palīdzības sniegšanu.

Par ar valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanu civillietā, administratīvajā lietā un Satversmes tiesas procesā saistīto izdevumu piedziņai Juridiskās palīdzības administrācija izdod lēmumu (administratīvo aktu), bet tā piespiedu izpildi nodrošina zvērināts tiesu izpildītājs.