Juridiskās palīdzības administrācijas datu apstrādes politika


Šī politika izskaidro Jums personas datu apstrādi Juridiskās palīdzības administrācijā.

Kādēļ mēs apstrādājam personas datus?
Juridiskās palīdzības administrācija ir personas datu pārzinis tiem personas datiem, kurus tā
iegūst un uzglabā.

Mēs apstrādājam personas datus, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās Juridiskās
palīdzības administrācija funkcijas, uzdevumus un tiesības
.


Juridiskās palīdzības administrācijai ir šādas funkcijas, uzdevumi un tiesības:

1. Juridiskās palīdzības administrācijai ir šādas funkcijas:
1.1. apsaimniekot līdzekļus, kas paredzēti valsts nodrošinātai juridiskajai palīdzībai;
1.2. apsaimniekot līdzekļus, kas paredzēti valsts kompensācijām cietušajiem, kā arī nodrošināt
noziedzīgos nodarījumos cietušos ar informatīvu atbalstu.


2. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, Juridiskās palīdzības administrācija veic šādus uzdevumus:
2.1. izmaksā valsts nodrošinātajai juridiskajai palīdzībai paredzētos līdzekļus;
2.2. slēdz juridiskās palīdzības līgumus ar personām, kuras saskaņā ar Valsts nodrošinātās
juridiskās palīdzības likumu
var būt par juridiskās palīdzības sniedzējiem, un norīko tos
juridiskās palīdzības sniegšanai;

2.3. organizē un vada Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistra un Valsts
kompensācijas reģistra darbību;

2.4. izmaksā valsts kompensācijas cietušajiem;
2.5. nodrošina tālruņa 116006 "Palīdzības dienests noziegumu upuriem" darbību, slēdzot
deleģēšanas līgumu ar biedrību "Skalbes". Uzdevuma izpildē biedrība "Skalbes" ir
administrācijas funkcionālā pārraudzībā;

2.6. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā nodrošina valsts nodrošinātajai
juridiskajai palīdzībai un valsts kompensācijām izmaksāto valsts budžeta līdzekļu piedziņu;

2.7. sagatavo un iesniedz Tieslietu ministrijā pārskatus par administrācijas funkciju pildīšanu
un līdzekļu izmantošanu, kā arī priekšlikumus administrācijas darbībai;

2.8. sagatavo un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz priekšlikumus par normatīvajos
aktos un politikas plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu īstenošanai un iestādes
uzdevumu veikšanai nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta;

2.9. informē sabiedrību par administrācijas darbību, apkopo un sniedz statistiskas datus par
funkciju izpildes rezultatīvajiem rādītājiem.


3. Juridiskās palīdzības administrācijai ir tiesības ārējos normatīvajos aktos noteiktajos
gadījumos pieprasīt un bez maksas saņemt no privātpersonām administrācijas uzdevumu
izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus.
Par personas datiem
Personas dati ir informācija par Jums kā indivīdu, piemēram, vārds, uzvārds, adrese, personas
kods, e-pasta adrese, tālruņa numurs. Personas dati sevī neietver informāciju par mirušām
personām, biedrībām, nodibinājumiem, organizācijām un komersantiem.


Mūsu apņemšanās:
Apstrādājot personas datus, mēs apņemamies stingri ievērot personas datu aizsardzību
regulējošos normatīvos aktus, personas datu apstrādes principus, tas ir apstrādāt tikai precīzam
un noteiktam mērķim, pieprasīt tikai tādus personu datus veidus, kas nepieciešami mērķa
realizācijai, apstrādāt tikai tik ilgi, kamēr pastāv leģitīms mērķis, tas ir, tiesību normās un lietu
nomenklatūrā noteiktais ilgums, nodrošināt datu uzglabāšanas drošumu, izskatīt jebkuru Jūsu
iesniegumā ietverto lūgumu par personas datu labošanu, datu apstrādes izbeigšanu un dzēšanu.

Vienlaikus mēs arī apņemamies izskatīt jebkuru sūdzību par datu apstrādi.

Personas datu veidi, ko apstrādājam, lai nodrošinātu Juridiskās palīdzības administrācijas funkciju, uzdevumu un tiesību izpildi:
personu identificējoša informācija;
personas kontaktinformācija;
ziņas par personas ienākumu līmeni;
ziņas par īpašuma stāvokli;
ziņas par personas ģimeni, sociālo stāvokli, dzīvesveidu;
ziņas par apgādībā esošajām personām;
ziņas par nodarbinātību un izglītību;
ziņas par personai sniegtajiem valsts un pašvaldības pakalpojumiem;
informācija par jautājumu, kurā nepieciešama valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība;
ziņas par personas procesuālo statusu;
ziņas par personas likumpārkāpumiem vai iespējamajiem likumpārkāpumiem;
ziņas par kriminālprocesiem, tai skaitā piespriestajiem sodiem;
ziņas par valstisko piederību;
dati, kurus iegūstam apstrādājot fotogrāfijas un videoierakstus;
ziņas par noziedzīgiem nodarījumiem, kriminālprocesiem un piespriestajiem sodiem.

Personas datu apstrāde
Jūs nododat personas datus Juridiskās palīdzības administrācijai:
izmantojot Juridiskās palīdzības administrācijas pakalpojumus;
sazinoties ar Juridiskās palīdzības administrāciju;
slēdzot līgumu par juridiskās palīdzības sniegšanu.

Personas dati var tikt apstrādāti sabiedrības interesēs, piemēram, sabiedrības drošības,
veselības interesēs, vai lai novērstu/atklātu noziedzīgus nodarījumus. Mēs varam nodot jūsu
personas datus citām valsts vai likumsargājošām iestādēm normatīvajos aktos paredzētajā
kārtībā.


Personas datu nodošana
Nolūkā izpildīt mūsu funkcijas, uzdevumus un tiesības, mums nepieciešams nodot citiem
tiesību subjektiem Jūsu personas datus. To mēs darām tikai gadījumos, ja tas ir noteikts fizisko
personu datu apstrādi regulējošās tiesību normās un citās tiesību normās.

Tiesību subjekti, kam mēs varam nodot Jūsu personas datus:
Jūsu likumiskie pārstāvji, pilnvarotās personas;
valsts un pašvaldības institūcijas;
neatkarīgās institūcijas;
eksaminēšanas komisijas;
finanšu iestādes;
pretendentu uz amatiem izvērtēšanas komisijas;
apbalvojumu komisijas;
neatkarīgi auditori un revidenti;
tiesību aizsardzības iestādes;
plašsaziņas līdzekļi;
drošības iestādes;
tādi tiesību subjekti, kam deleģēti valsts un pašvaldību uzdevumi;
datu apstrādātāji, kas palīdz nodrošināt mūsu funkciju, uzdevumu un tiesību izpildi;
datu uzraudzības iestāde.

Personas datu nosūtīšana ārpus Latvijas Republikas
Lai realizētu mūsu funkcijas, uzdevumus un pienākumus, ir nepieciešams nodot datus Eiropas
Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu kompetentajām institūcijām un juridiskās
palīdzības sniedzējiem, kā arī trešo valstu juridiskās palīdzības sniedzējiem.

Šāda datu nodošana notiek tikai stingri ievērojot personas datu apstrādes normatīvos aktus.

Piekļuve informācijai par Jūsu personas datu apstrādi
Uzzināt to, kādus konkrēti Jūsu personas datus mēs apstrādājam, varat iesniedzot datu subjekta
pieprasījumu par datu apstrādi Juridiskās palīdzības administrācijā. To var izdarīt iesniedzot
pašrocīgi parakstītu iesniegumu, elektroniski parakstītu iesniegumu, izmantojot

www.Latvija.lv, vai noformējot rakstveidā mutvārdos izteiktu iesniegumu.

Papildu informācija
Uzzināt vairāk par mūsu personas datu apstrādes politiku Jūs varat, sazinoties ar Juridiskās
palīdzības administrācijas datu aizsardzības speciālistu, e-pasts:
DAS@jpa.gov.lv, vai arī
iesniedzot iesniegumu, kas adresēts datu aizsardzības speciālistam.
Sūdzības
Jums ir tiesības iesniegt mums sūdzības par personas datu apstrādi, kā arī tiesības iesniegt
sūdzību datu uzraudzības iestādei Datu valsts inspekcijai.