Apkopoti Juridiskās palīdzības administrācijas (turpmāk – administrācija) funkcijas izpildes darbības rezultatīvie radītāji. Juridiskās palīdzības nodrošināšanai 2021.gadā no valsts budžeta izmaksāti 1 470 000,68 euro. Juridisko palīdzību pēc administrācijas norīkojuma nodrošināja 127 juridiskās palīdzības sniedzēji, t.sk. 80 % zvērināti advokāti un advokātu palīgi un viena augstskola.

Pārskata periodā par 5% pieaudzis pieprasījumu skaits valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai civillietās (tai skaitā pārrobežu strīdos), administratīvajās lietās un Satversmes tiesas procesos. Personas pēc juridiskās palīdzības pārsvarā vērsās saistībā ar ģimenes strīdiem (piemēram, laulības šķiršana, uzturlīdzekļu piedziņa bērna vai savam uzturam, paternitātes noteikšana, paternitātes pieņēmuma apstrīdēšana, saskarsmes tiesību noteikšana, pagaidu aizsardzība pret vardarbību u.c.), saistību tiesību un dzīvokļa tiesību strīdiem (īres un komunālo pakalpojumu samaksas strīdi, dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšana un izlikšana no tās u.c.), kā arī  zaudējumu un parāda piedziņas jautājumos.

Secināts, ka ar Covid 19 izplatības pārvaldību saistītie ierobežojumi nav būtiski ietekmējuši pakalpojuma nodrošināšanu un pieejamību. Par 10 % pieaudzis administrācijā sniegto konsultāciju skaits pa bezmaksas informatīvo tālruni 800 01 801, nodrošinot klientu apkalpošanu attālināti.

Administrācija, organizējot attālinātās  telefonkonsultācijas sadarbībā ar juridiskās palīdzības sniedzējiem, nodrošināja 1295 juridiskās konsultācijas.