Tiesu administrācijas seminārs

Šodien, 13. martā, Tiesu administrācija (turpmāk - TA) sadarbībā ar “Latvijas Pašvaldību mācību centru” rīko informatīvu semināru “Zoom” platformā par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības un valsts kompensācijas cietušajiem pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Seminārā piedalījās  sadarbības  partneri no visas Latvijas (policijas, bāriņtiesu, sociālie darbinieki un psihologi).

Tā kā liela daļa no pakalpojumu saņēmējiem informāciju par viņiem pieejamajiem pakalpojumiem, iegūst tieši no mūsu sadarbības partneriem – ir svarīgi viņus informēt par pieejamajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un citām aktualitātēm.

Valsts nodrošināto juridisko palīdzību ir tiesības saņemt:

Fiziskās personas, kuras ir iesaistītas juridiskā strīdā un tām trūkst līdzekļu jurista pakalpojumu saņemšanai, TA var vērsties valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai. TA attiecīgu kategoriju lietās norīko juridiskās palīdzības sniedzēju un apmaksā sniegto juridisko palīdzību noteiktajā apjomā.

Juridisko palīdzību civillietās (piemēram, ģimenes strīdos, dzīvokļa un apsaimniekošanas jautājumos, lietās sakarā ar saistību nepildīšanu, zaudējumu piedziņu, kopīpašuma sadali vai lietošanas kārtības noteikšanu u. c.), noteikta veida administratīvajās lietās (bāriņtiesas lēmuma pārsūdzībai sakarā ar bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzību) un Satversmes tiesas procesā var saņemt persona, kura:

  • ir ieguvusi maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības  statusu (to izvērtē un piešķir pašvaldības sociālais dienests);
  • atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā (pastāvīga uzturēšanās aprūpes centrā, atrašanās brīvības atņemšanas iestādē);
  • pēkšņi nonākusi tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību (pēkšņi ārkārtējie apstākļi, kas nav atkarīgi no personas un kas būtiski ierobežo savu tiesību aizsardzību, piemēram, stihiska nelaime, pret personu ir vērsta vardarbība un tai nepieciešama pagaidu aizsardzība, u. c.).

Valsts kompensāciju cietušajiem var saņemt persona, kura atzīta par cietušo kriminālprocesā, ja tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā:

  • ir iestājusies personas nāve,
  • cietušajam nodarīti smagi vai vidēja smaguma miesas bojājumi,
  • aizskarta cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība,
  • cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris,
  • cietušais ir inficēts ar HIV, B vai C hepatītu.

Valsts kompensācijas apmērs tiek noteikts atbilstoši noziedzīgā nodarījuma sekām un proporcionāli maksimālajam valsts kompensācijas apmēram – piecām minimālajām mēneša darba algām (ņemot vērā minimālās mēneša darba algas apmēru, kāds noteikts brīdī, kad persona atzīta par cietušo).