att

Apkopoti administrācijas un juridiskās palīdzības sniedzēju  sadarbības analīzes rezultāti. 2021.gada sākumā 136 juridiskās palīdzības sniedzēji ir noslēguši juridiskās palīdzības līgumus ar administrāciju, sniedzot valsts nodrošināto juridisko palīdzību civillietās, administratīvajās lietās un Satversmes tiesas procesos pēc administrācijas norīkojumiem. 93 līgumi tika noslēgti ar  zvērinātiem advokātiem, 8 ar zvērinātu advokātu palīgiem, 26 ar praktizējušiem juristiem un viens ar augstskolu – Daugavpils universitāti.

Lai nodrošinātu juridiskās palīdzības pieejamību pēc iespējas tuvāk juridiskās palīdzības saņēmēju dzīvesvietai, juridiskās palīdzības sniedzēji tiek norīkoti visā Latvijas teritorijā. Rīgā juridisko palīdzību sniedz 62 juridiskās palīdzības sniedzēji. Šobrīd pilsētas, kurās valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība tuvu dzīvesvietai nav pieejama iedzīvotājiem, ir Bauska, Limbaži, Gulbene un Preiļi. Tomēr katrs juridiskās palīdzības sniedzēja norīkošanas gadījums tiek  risināts individuāli, katram juridiskās palīdzības saņēmējam nodrošinot ērtāko un sasniedzamāko juridiskās palīdzības saņemšanas vietu.

2021.gadā pieņemti 864 lēmumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu, izsniegti 961 norīkojumi sākotnējās un turpmākās juridiskās palīdzības nodrošināšanai. Par sniegto valsts nodrošināto juridisko palīdzību administrācijā saņemtas 14 klientu sūdzības (2020.gadā tika saņemtas 8 sūdzības, savukārt 2019.gadā - 19 sūdzības). Tāpat kā iepriekšējos gados biežākais sūdzību iemesls ir pušu sadarbības trūkums un atšķirīga izpratne par normatīvo aktu piemērošanu konkrētā strīda risināšanai un vēlamā rezultāta sasniegšanai. Nevienā sūdzība nav atzīta par pamatotu un saistītu ar sniegtās juridiskās palīdzības kvalitāti. Astoņos gadījumos klientam tika  norīkots cits juridiskās palīdzības sniedzējs.   Juridiskās palīdzības sniedzēju darba kvalitātes uzraudzība notiek ne tikai analizējot sūdzības, bet arī pārbaudot paziņojumus par sniegto juridisko palīdzību, vērtējot sagatavoto procesuālo dokumentu kvalitāti, pārbaudot to virzību tiesā.

Sadarbības kvalitātes uzlabošanas nolūkā administrācija ir veikusi juridiskās palīdzības sniedzēju aptauju. Aptaujas mērķis bija noskaidrot juridiskās palīdzības sniedzēju viedokli par sadarbību ar administrāciju un klientiem, kā arī  par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības efektivitāti un turpmāk nepieciešamajiem uzlabojumiem. Izvērtējot sniegtos viedokļus, secināts, ka juridiskās palīdzības sniedzēji kopumā ir apmierināti ar sadarbību. Ar aptaujas rezultātiem var iepazīties: