NVO diena

27. februārī, Starptautiskajā nevaldības sektora organizāciju (NVO) dienā godinām nevalstiskās un bezpeļņas organizācijas, kā arī cilvēkus, kas tajās darbojās un palīdz stiprināt pilsonisko sabiedrību un veicināt demokrātisko izaugsmi visā pasaulē.

Tiesu administrācija ikdienā sadarbojas ar vairākām NVO, gan nodrošinot pakalpojumus iedzīvotājiem, gan arī īstenojot savstarpējos sadarbības projektus.

Tiesu administrācijas nodrošinātā pakalpojuma “Valsts nodrošinātās kompensācijas cietušajiem”  ietvaros ir noslēgts sadarbības līgums ar biedrību “Skalbes” par informatīvā atbalsta sniegšanu noziedzīgos nodarījumos, nodrošinot arī tālruņa numura 116006 “Palīdzības dienests noziegumu upuriem” darbību kopš 2016. gada 1. janvāra.

Biedrībai deleģētas funkcijas pakalpojuma sniegšanai ir:

  • emocionālā un psiholoģiskā atbalsta sniegšana noziedzīgos nodarījumos cietušajiem;
  • informatīvā atbalsta sniegšana cietušajiem, tostarp informācijas par cietušo procesuālajām tiesībām (piemēram, par tiesībām kriminālprocesā, tiesībām uz kaitējuma atlīdzinājumu, valsts kompensāciju u.c.), pieejamajiem pakalpojumiem un cietušo atbalsta dienestiem;
  • informācijas par cietušo atbalstu un tiesībām apkopošanu un uzturēšanu interneta tīmekļvietnē www.cietusajiem.lv;
  • atbalsts tiek nodrošināts katru dienu no plkst.12.00 līdz plkst. 22.00.

Kopš atbalsta tālruņa ieviešanas ir sniegtas vairāk kā 20 868 konsultācijas.

Lai nodrošinātu atbalsta pieejamību iedzīvotājiem ir izmaksāti 727 746,47 eiro.

Aktuālāko konsultāciju tēmu skaitā nemainīgi saglabājās vardarbība un noziedzīgi nodarījumi pret veselību, tāpat tika saņemti zvani saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu (krāpšanas, zādzības, laupīšanas), noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību, ceļu satiksmes negadījumiem u.c.

2023. gadā palielinājies sniegto konsultāciju skaits par 792  konsultācijām (sniegtas 2645 konsultācijas), 2022. gadā sniegtas 1853 konsultācijas.

Bezmaksas informatīvā tālruņa 116006 “Palīdzības dienesta noziegums upuriem” rezultatīvie rādītāji salīdzinājumā pa gadiem.

Gads

Saņemtie zvani

Čatā sniegtās konsultācijas

Piešķirtais finansējums, eiro

2023

1809

836

74200

2022

1093

760

74200

2021

1374

1853

74200

2020

3637

1302

110595

Biedrība “Skalbes” darbojas jau kopš 1997.gada, no 2005.gada biedrībai piešķirts sabiedriska labuma statuss. Biedrības mērķi ir sniegt pieejamu un kvalitatīvu psiholoģisko palīdzību personām krīzes situācijās, kā arī stiprināt sabiedrības psiholoģisko labklājību un garīgo veselību,  izpratni par cilvēktiesībām un humānismu.

Biedrībā “Skalbes” darbojas aptuveni 100 biedru - algotu darbinieku un brīvprātīgo ar atbilstošām zināšanām, kas nodrošina vairāku atbalsta tālruņu – krīzē nonākušajiem,  noziegumos cietušajiem, azartspēļu atkarīgajiem un viņu tuviniekiem – darbību.

  • Emocionālā atbalsta tālrunis – 116123 (bezmaksas, diennakts),
  • Atbalsta tālrunis noziegumos cietušajiem – 116006 (bezmaksas, katru dienu 12.00-22.00, čata funkcija pieejama www.cietusajiem.lv),
  • Diennakts krīzes tālruņi - 6 7222922, 2 7722292
  • Atbalsta tālrunis azartspēļu atkarīgajiem un viņu tuviniekiem -  29 323 202 ( 12.00- 20.00 )

Tāpat Biedrība sniedz psiholoģiskās konsultācijas un informatīvu atbalstu krīzes situācijās, nodrošina krīzes komandas izbraukumus uz traģēdiju un katastrofu notikumu vietām, veic sabiedrības un profesionāļu izglītošanu. Biedrība sadarbojas ar valsts institūcijām likumdošanas izstrādēs un diskusijās lai nodrošinātu sabiedrības intereses un labklājību,  kā arī sadarbojas ar starptautiskām organizācijām. Šobrīd Skalbes nodrošina sociālo rehabilitāciju vardarbībā cietušām pilngadīgām personām, un atbalsta grupas vardarbībā cietušajām personām.

Biedrība “Skalbes” strādā ar visām sabiedrības grupām. Mūsu moto ir: “Mums rūp, kā jūtas un dzīvo cilvēki”, kas atspoguļo Skalbes solidaritāti pret dažādiem krīzēs cietušajiem jau vairāk kā 26 gadu garumā.

NVO diena 27.02.2024

Tiesu administrācija šobrīd īsteno Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansētu projektu “Tieslietu akadēmija”. Projekta darbības laikā ir paredzēts izveidot vienotu mācību centru tiesnešiem, prokuroriem, tiesu darbiniekiem, prokuroru palīgiem, kā arī izmeklētājiem starpdisciplināros jautājumos, kas ir būtiski efektīvai tiesas spriešanai. Tieslietu akadēmija nav paredzēta kā akadēmiska iestāde, bet gan tālākizglītības pilnveides un profesionāļu domapmaiņas centrs. Līdz Tieslietu akadēmijas izveidei (2025.gadā) projekta ietvaros paredzēts izstrādāt visaptverošas ilgtermiņa mācību programmas, kas kalpos kā stratēģisks redzējums par tiesnešiem, prokuroriem un tiesu un prokuratūras darbiniekiem ilgtermiņā nodrošināmām mācībām. Mācību programmas tiks izstrādātas, balstoties, gan uz mācību vajadzību izvērtējumu, gan labākās prakses piemēriem.

Papildu juridisko tēmu tvērumam, programmās ir paredzētas arī ar juridiskiem jautājumiem nesaistītas tēmas. Un, lai nodrošinātu, ka akadēmijas izveidē un programmu izstrādē tiek ņemti vērā arī ar sociālām un ētiskām jomām saistīti aspekti, tādējādi paplašinot un stiprinot tiesu varas izpratni, pagājušā gada nogalē aicinājām ierosinājumu izteikšanā piedalīties dažādas Latvijas nevalstiskās organizācijas. Ierosinājumi varēja ietvert gan mācību tēmas par specifiskiem ar konkrētās NVO jomu saistītiem jautājumiem, gan praktiskiem risinājumiem, ko būtu vēlams ņemt vērā, piemēram, pielāgojot mācību centra telpas.

Notiek sadarbība ar vairākām NVO:  Sustento, Delna, Providus, Baltic Human Rights Society u.c. ar kurām tika organizētas tikšanās gan klātienē, gan tiešsaistē, lai pārrunātu viņu ieteikumus un viņu redzējumu. Ieteikumi tiek apkopoti un tiks nodoti izvērtēšanai darba grupām, kas nodarbojas ar mācību programmu izstrādi.

Projekta laikā tika veidota sadarbība arī ar NVO, kuras strādā ar no vardarbības cietušu un vardarbību veikušu personu rehabilitāciju, mācību kursa “Uz vardarbībā cietušā vajadzībām vērsta pieeja tiesu sistēmā”. Vienotas mācības Tieslietu akadēmijas projekta ietvaros tiesnešiem, prokuroriem un izmeklētājiem dotu iespēju nepieļaut cietušā atkārtotu viktimizāciju kriminālprocesā, kā arī veidotu tieslietu institūcijām vienotu redzējumu un izpratni par vardarbību, lai veicinātu taisnīguma atjaunošanu un mazinātu vardarbības veicēju nesodāmības sajūtu.