Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2. pasākuma „IKT infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1. aktivitātes „Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība” 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” trešās kārtas projekts „Tieslietu ministrijas informācijas sistēmu pielāgošana eiro ieviešanai”

Līgums Nr. 3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/009/005

Projekta īstenošanas gaitā tiek t.sk. veiktas aktivitātes Juridiskās palīdzības administrācijas informācijas sistēmas „Valsts kompensācijas reģistrs” pielāgošanai euro ieviešanai.

Projekta mērķis (saistībā ar Valsts kompensāciju reģistra pielāgošanu euro): nodrošināt Valsts kompensāciju reģistra pielāgošanu euro ieviešanai, t.sk. veicot informācijas sistēmas funkcionalitātes pielāgošanu, kurā ir ietvertas darbības ar Latvijas nacionālo valūtu latu, tādējādi nodrošinot sistēmas un valsts pārvaldes funkciju darbības turpināmību un nepārtrauktību, pārejot uz euro.

Projekta īstenošanas laiks: 2013.gada maijs – 2014.gada februāris (aktivitātes Valsts kompensāciju reģistra pielāgošanai euro veicamas 2013.gada jūlijā-oktobrī; ieviešana ekspluatācijā ir paredzēta līdz 2014.gada 1.janvārim).

Projekta finansējums (saistībā ar Valsts kompensāciju reģistra pielāgošanu euro): LVL 11 500,00 (Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 100%).