Tiesības uz valsts kompensāciju ir fiziskai personai, kura Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzīta par cietušo, ja  tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā:

1) ir iestājusies personas nāve (un par cietušo kriminālprocesā atzīts mirušā tuvinieks);

2) cietušajam nodarīti smagi vai vidēja smaguma miesas bojājumi;

3) aizskarta cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība;

4) cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris;

5) cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu.

Cietušajam ir tiesības uz valsts kompensāciju arī tad, ja noziedzīga nodarījuma izdarītājs vai viņa līdzdalībnieks nav zināms vai nav saucams pie kriminālatbildības saskaņā ar Krimināllikumu.

https://www.jpa.gov.lv/lv/valsts-kompensacijas-kalkulators

Lai saņemtu kompensāciju, cietušajam jāaizpilda valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapa (https://www.jpa.gov.lv/lv/veidlapas), kurai pievieno:

1) procesa virzītāja izziņu, ja valsts kompensācijas pieprasīšanas brīdi kriminālprocesā nav pieņemts galīgais nolēmums;

2) spēkā stājušos galīgo procesa virzītāja nolēmumu, ja kriminālprocess ir pabeigts vai stājies spēkā procesa virzītāja lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu personu nereabilitējošu apstākļu dēļ;

3) izpildu dokumentu, ja tiesas spriedumā vai procesa virzītāja galīgajā nolēmumā bijis noteikts atlīdzinājums par noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto kaitējumu un tas nav izpildīts vai izpildīts nepilnīgi. Ja izpildu dokuments iesniegts tiesu izpildītājam, tad pieprasījumā jānorāda, kuram tiesu izpildītājam tas iesniegts;

Veidlapa pieejama Tiesu administrācijā, interneta vietnē www.jpa.gov.lv, Latvijas valsts portālā www.latvija.lv vai pie procesa virzītāja (policijā, prokuratūrā, tiesā).

Konsultāciju par veidlapas aizpildīšanu un tai pievienojamiem dokumentiem var saņemt zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80 00 18 01.

Svarīgi! Ja valsts kompensācijas pieprasījumā sniegtajās ziņās notikušas izmaiņas, cietušajam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc tam, kad viņš uzzinājis par izmaiņām, paziņot par to Tiesu administrācijai.

Ja procesa virzītājs (policija, prokuratūra, tiesa) Jums minēto izziņu neizsniedz, Jums ir tiesības vērsties Tiesu administrācijā ar valsts kompensācijas pieprasījumu, norādot tajā procesa virzītāju un kriminālprocesa numuru. Administrācija 7 dienu laikā pieprasīs nepieciešamo informāciju no procesa virzītāja, informējot par to Jūs.

Norādām, ka pieprasot papildu informāciju, lēmuma pieņemšanas termiņš tiks apturēts līdz visas administrācijas pieprasītās informācijas saņemšanai.

Konsultāciju par valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapas aizpildīšanu un pievienojamiem dokumentiem bez maksas var saņemt zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80 00 18 01.

Par nepilngadīgā cietušā likumisko pārstāvi var būt bērna vecāks, aizbildnis, bāriņtiesa (ja bērns ievietots audžu ģimenē) vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas, kurā bērns ievietots, vadītājs.

Par pilngadīgā cietušā likumisko pārstāvi var būt aizgādnis vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas, kurā persona ievietota, vadītājs.

Cietušais vai viņa likumiskais pārstāvis var nodot pilnvarojumu citai personai, ievērojot Administratīvā procesa likuma 38.panta nosacījumus. Cietušā pārstāvis kriminālprocesā nevar iesniegt valsts kompensācijas pieprasījumu, ja nav likumīga pamata cietušā pārstāvībai iestādē adminisatīvajā procesā.

Valsts kompensācijas pieprasījumu Tiesu administrācijai iesniedz trīs gadu laikā pēc dienas, kad persona atzīta par cietušo vai ir uzzinājusi par faktiem, kas šai personai dod tiesības to darīt (piemēram, datums, kad persona uzzinājusi, ka atzīta par cietušo kriminālprocesā, uzzinājusi par tiesu medicīniskās ekspertīzes rezultātu, kas apstiprina noziedzīgā nodarījuma rezultātā iestājušās sekas, vai uzzinājusi par noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju pēc konkrēta Krimināllikuma panta).

Personai, kura atzīta par cietušo līdz 2018.gada 31.decembrim, valsts kompensācijas pieprasījuma iesniegšanas termiņš likumā noteikts viens gads.

Piemēram:

1) ja persona atzīta par cietušo 2018.gada 31.decembrī, valsts kompensācijas pieprasījuma iesniegšanas termiņš ir līdz 2020.gada 1.janvārim (viens gads pēc dienas, kad persona atzīta par cietušo);

2) ja persona atzīta par cietušo 2019.gada 1.janvārī, valsts kompensācijas pieprasījuma iesniegšanas termiņš ir līdz 2022.gada 2.janvārim (trīs gadi pēc dienas, kad persona atzīta par cietušo);

3) ja persona atzīta par cietušo 2018.gada 3.decembrī, bet par noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju pēc konkrēta Krimināllikuma panta uzzināja 2019.gada 5.aprīlī, valsts kompensācijas pieprasījuma iesniegšanas termiņš ir līdz 2020.gada 6.aprīlim (viens gads pēc dienas, uzzinājusi par faktiem, kas šai personai dod personai iesniegt valsts kompensācijas pieprasījumu).

Valsts kompensācijas apmērs noteikts likumā „Par valsts kompensāciju cietušajiem” atbilstoši noziedzīgā nodarījuma sekām un proporcionāli maksimālajam valsts kompensācijas apmēram.

Valsts kompensācijas maksimālais apmērs ir Latvijas Republikā noteiktās piecas minimālās mēneša darba algas. Izmaksājamās valsts kompensācijas apmēru aprēķina, ņemot vērā minimālās mēneša darba algas apmēru, kāds noteikts brīdī, kad persona atzīta par cietušo.

Valsts kompensāciju izmaksā:

1) 100% apmērā, ja iestājusies personas nāve;

2) 90% apmērā, ja:

 • cietušajam nodarīti smagi miesas bojājumi;
 • cietušais ir izvarošanas vai seksuālās vardarbības upuris;
 • aizskarta nepilngadīgā cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība;
 • cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris.

3) 70% apmērā, ja:

 • nepilngadīgam cietušajam nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi;
 • nepilngadīgs cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu.

4) 50% apmērā, ja:

 • cietušajam nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi;
 • aizskarta cietušā tikumība vai neaizskaramība;
 • cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu.

    Ja noziedzīgais nodarījums kvalificēts pēc Krimināllikuma 120., 121., 122., 127., 128. vai 129.panta, tad valsts kompensācijas apmērs ir 50% no apmēra, kas atbilstošs noziedzīgā nodarījuma sekām.

    Valsts kompensāciju aprēķina atbilstoši likumā „Par valsts kompensāciju cietušajiem” noteiktajam apmēram neatkarīgi no cietušā izdevumiem noziedzīgā nodarījuma seku novēršanā, bet ņemot vērā to atlīdzību, ko cietušajam jau samaksājis noziedzīgā nodarījuma izdarītājs. No noziedzīga nodarījuma izdarītāja saņemtā atlīdzība jānorāda veidlapas 7.punktā.

https://www.jpa.gov.lv/lv/valsts-kompensacijas-kalkulators

Pēc valsts kompensācijas pieprasījuma saņemšanas Tiesu administrācija pārbauda, vai tas ir korekti aizpildīts un vai tam pievienotajos dokumentos ir visa lēmuma pieņemšanai nepieciešamā informācija.

Ja nepieciešama papildu informācija, administrācija septiņu dienu laikā sagatavo pieprasījumu procesa virzītājam un informē par to cietušo.

Kad saņemta visa nepieciešamā informācija lēmuma pieņemšanai, administrācija viena mēneša laikā pieņem lēmumu par valsts kompensāciju.

Valsts kompensāciju izmaksā vienā maksājumā viena mēneša laikā pēc dienas, kad pieņemts lēmums par valsts kompensācijas izmaksāšanu.

Tiesu administrācija valsts kompensācijas summu ieskaita valsts kompensācijas pieprasījumā norādītajā norēķinu kontā.

Valsts kompensācija skaidrā naudā netiek izmaksāta.

Jā, valsts kompensācijas pieprasījumā var norādīt arī citas personas, kurai cietušais uzticas, norēķinu kontu. Tādā gadījumā veidlapas 8.4.apakšpunktā jānorāda šīs personas vārds, uzvārds un personas kods.

No valsts kompensācijas, kas tiek izmaksāta likumā „Par valsts kompensāciju cietušajiem” noteiktajos gadījumos, nodoklis netiek ieturēts.

Valsts kompensācija netiek izmaksāta, ja:

1) tā pieprasīta nepamatoti (piemēram, persona nav atzīta par cietušo kriminālprocesā, nav noticis noziedzīgs nodarījums, noziedzīgais nodarījums nav kvalificēts kā tīši izdarīts, noziedzīga nodarījuma rezultātā nav iestājušās likuma „Par valsts kompensāciju cietušajiem” 3.panta ceturtajā daļā noteiktās sekas);

2) nokavēts likumā „Par valsts kompensāciju cietušajiem” noteiktais pieprasījuma iesniegšanas termiņš, izņemot gadījumus, kad termiņš ir nokavēts attaisnojošu iemeslu dēļ (piemēram, personas slimība);

3) konstatēts, ka cietušais, to pieprasot, apzināti sniedzis nepatiesas ziņas;

4) cietušais ir saņēmis no noziedzīga nodarījuma izdarītāja atlīdzību, kuras apmērs pārsniedz likumā „Par valsts kompensāciju cietušajiem” noteikto valsts kompensācijas apmēru vai ir vienāds ar to. 

Cietušajam nav tiesību saņemt valsts kompensāciju, ja noziedzīgs nodarījums bijis vērsts pret satiksmes drošību un cietušajam ir tiesības uz apdrošināšanas atlīdzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.

Saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumu fiziskai personai, kurai ceļu satiksmes negadījumā nodarīts veselības kaitējums, izņemot ceļu satiksmes negadījumā zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa vadītāju, ir tiesības saņemt tā rezultātā radīto zaudējumu atlīdzināšanu.

Papildu informāciju var saņemt Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā Rīgā, Toma ielā 4 (https://www.ltab.lv/biezak-uzdotie-jautajumi/).

Tiesu administrācija lēmumu par valsts kompensācijas izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt paziņo rakstveidā, nosūtot uz valsts kompensācijas pieprasījumā norādīto adresi.

Ja cietušais valsts kompensācijas pieprasījumā norādījis, ka vēlas lēmumu saņemt e-pastā, administrācija uz norādīto adresi nosūta elektroniski parakstītu dokumentu. Lai to atvērtu, jāizmanto tam paredzētā portāla www.eparaksts.lv bezmaksas funkcionalitāte Pārbaudīt vai parakstīt (video pamācība: https://www.eparaksts.lv/lv/palidziba/buj/edokumentu_parbaude/Ka_parbaudit_eParakstitu_dokumentu_portala_eParakstslv).

Tiesu administrācijas lēmumu par valsts kompensācijas izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot sūdzību Juridiskās palīdzības administrācijai. Administrācija sūdzību kopā ar lietu pārsūta Tieslietu ministrijai.

Tieslietu ministrijas lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvā rajona tiesā.

Ja esat nepilngadīga persona, tiesības iesniegt Tiesu administrācijā valsts kompensācijas pieprasījumu ir Jūsu likumiskajam pārstāvim (vecāki, aizbildņi). Administrācija valsts kompensācijas summu ieskaita valsts kompensācijas pieprasījumā norādītajā norēķinu kontā.

Konsultāciju par valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapas aizpildīšanu un pievienojamiem dokumentiem bez maksas var saņemt zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80 00 18 01.

Cietušajam, kurš patstāvīgi dzīvo Latvijā un kuram radies kaitējums citas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā izdarīta noziedzīga nodarījuma rezultātā, ir tiesības tieši vai ar Tiesu administrācijas starpniecību iesniegt valsts kompensācijas pieprasījumu attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei. Administrācija septiņu dienu laikā noformē valsts kompensācijas pieprasījumu atbilstoši konkrētās Eiropas Savienības dalībvalsts noteiktajam kompensācijas pieprasījumam un kopā ar citiem nepieciešamajiem dokumentiem nosūta attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei.

Konsultāciju par valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapas aizpildīšanu un pievienojamiem dokumentiem bez maksas var saņemt zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80 00 18 01.

Valsts kompensācija netiek izmaksāta, ja nav uzsākts kriminālprocess un persona nav atzīta par cietušo Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Ja cietušais no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja ir saņēmis kompensāciju par nodarīto kaitējumu un to pierāda maksājumu apliecinošs dokuments, valsts kompensācijas apmēru samazina atbilstoši jau saņemtajai kompensācijai.

Ja persona atzīta par cietušo saistībā ar vairāku personu nāvi, kas iestājusies noziedzīga nodarījuma rezultātā, tad cietušajam izmaksā valsts kompensāciju atbilstoši to personu skaitam, kuru nāve iestājusies noziedzīga nodarījuma rezultātā.

Likumā „Par valsts kompensāciju cietušajiem” noteikts, ja noziedzīgā nodarījuma rezultātā personai vienlaikus ir iestājušās vairākas šā likuma 7.panta otrajā daļā minētās sekas, valsts kompensācija tiek izmaksāta vienā maksājumā atbilstoši noziedzīga nodarījuma smagākajām sekām. Proti, šādā gadījumā Jūs saņemsiet valsts kompensāciju 90% apmērā saistībā ar seksuālo vardarbību. 

Valsts kompensāciju izmaksā personai, kura Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā atzīta par cietušo. Kriminālprocesa likuma 95.panta trešajā daļā noteikts, ja persona mirusi, cietušais kriminālprocesā var būt kāds no mirušā tuviniekiem. Jūsu lūgumu atzīt par cietušo kriminālprocesā kompetents izlemt procesa virzītājs – izmeklētājs, prokurors vai tiesa.

Valsts kompensācijas pieprasījumu var iesniegt tiklīdz kriminālprocesā esat atzīts par cietušo, proti, nav nepieciešams gaidīt līdz tiesai. Šajā gadījumā būtiski nenokavēt kompensācijas pieprasījuma iesniegšanas termiņu (skat. 5.atbildi). Lai saņemtu kompensāciju, cietušajam jāaizpilda valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapa un jāpievieno dokumenti (skat. 2.atbildi, 16.atbildi).

Konsultāciju par valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapas aizpildīšanu un pievienojamiem dokumentiem bez maksas var saņemt zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80 00 18 01.

Biežāk uzdotie jautājumi par kompensācijas piedziņu

Iesniedzot valsts kompensācijas pieprasījumu, personai jānorāda ziņas par jau iepriekš saņemto kaitējuma kompensāciju par noziedzīgā nodarījuma rezultātā radīto kaitējumu.

Gadījumā, ja notikušas izmaiņas valsts kompensācijas pieprasījumā minētajās ziņās, tostarp par saņemto kompensāciju no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja vai viņa vietā no citas personas, cietušajam līdz lēmuma par valsts kompensācijas izmaksāšanu izpildei ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc tam, kad viņš uzzinājis par izmaiņām, paziņot par to Juridiskās palīdzības administrācijai.

(likuma „Par valsts kompensāciju cietušajiem” 13.pants)

Pienākums atmaksāt valsts budžetā cietušajam izmaksāto valsts kompensāciju ir:

 • cietušajam, ja viņš apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu valsts kompensāciju, vai līdz lēmuma par valsts kompensācijas izmaksāšanu izpildei nav paziņojis Tiesu administrācijai par izmaiņām valsts kompensācijas pieprasījumā minētajās ziņās, kas attiecas uz saņemto kompensāciju par nodarīto kaitējumu no noziedzīga nodarījuma izdarītāja vai viņa vietā no citas personas;
 • noziedzīga nodarījuma izdarītājam, kurš atzīts par vainīgu, pamatojoties uz notiesājošu spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, vai pret kuru kriminālprocess izbeigts personu nereabilitējošu apstākļu dēļ.

(likuma „Par valsts kompensāciju cietušajiem” 3.1 panta pirmā daļa)

Ja valsts kompensācija izmaksāta nepilngadīgam cietušajam, tad gadījumos, ja konstatēts pamats izmaksātās valsts kompensācijas piedziņai no cietušā, pienākums atmaksāt valsts budžetā cietušajam izmaksāto valsts kompensāciju ir cietušā pārstāvim, kas realizējis nepilngadīgā tiesības uz valsts kompensāciju, izņemot gadījumus, kad tas ir šo personu amata pienākums.

Savukārt, ja noziedzīga nodarījuma izdarītājs ir nepilngadīgs, tad cietušajam izmaksāto valsts kompensāciju tas atmaksā subsidiāri ar vecākiem vai personām, kuras viņus aizstāj, izņemot gadījumus, kad tas ir šo personu amata pienākums.

(likuma „Par valsts kompensāciju cietušajiem” 3.1 panta otrā un trešā daļa)

Personai ir pienākums lēmumu par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu izpildīt 30 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Gadījumā, ja persona neizpilda minēto lēmumu noteiktajā termiņā, Juridiskās palīdzības administrācija sagatavo brīdinājumu par lēmuma piespiedu izpildi, aicinot izpildīt lēmumu 10 dienu laikā. Ja arī šajā laikā persona neizpilda lēmumu un neatmaksā izmaksāto valsts kompensāciju, tad Tiesu administrācija lēmumu par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu nodod piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

(likuma „Par valsts kompensāciju cietušajiem” 20., 21.pants)

Noziedzīga nodarījuma izdarītājam ir jāatmaksā cietušajam izmaksātā valsts kompensācija, ja kriminālprocess ir izbeigts personu nereabilitējošu apstākļu dēļ (piemēram, noslēgts izlīgums, piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis).

(likuma „Par valsts kompensāciju cietušajiem” 21.panta trešā daļa)

Gadījumā, ja kriminālprocess ir pabeigts un tā ietvaros cietušajam izmaksātā valsts kompensācija par labu valstij ar spēkā stājušos gala nolēmumu nav piedzīta vai nav iespējams stāties cietušā (piedzinēja) vietā izmaksātās valsts kompensācijas apmērā, izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu no noziedzīga nodarījuma izdarītāja nodrošina likuma „Par valsts kompensāciju cietušajiem” 20.pantā noteiktajā kārtībā, t.i., izdodot administratīvo aktu – lēmumu par valsts kompensācijas piedziņu.

(likuma „Par valsts kompensāciju cietušajiem” 21.panta trešā daļa)

Sākot ar 2024.gada 1.janvāri  maksājumi valsts kompensācijas atmaksai  un saistībā ar juridiskās palīdzības sniegšanu, ja ir izdots administrācijas administratīvais akts par piedziņu, būs jāveic uz šādu  kontu:

Saņēmējs:

Tiesu administrācija

Reģistrācijas Nr.:

90001672316

Konta Nr.:

LV05TREL819045814800B

BIC kods:

TRELLV22

Iemaksas mērķis: Valsts izmaksātās kompensācijas atmaksa vai VNJP izmaksāto līdzekļu atmaksa.

Ja valsts kompensācija atmaksājama saskaņā ar Tiesu administrācijas izdotu lēmumu par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu, Tiesu administrācijai ir tiesības sadalīt atmaksājamo valsts kompensācijas summu daļās, ja no cietušā vai noziedzīga nodarījuma izdarītāja saņemts motivēts rakstveida iesniegums.

Jāņem vērā, ja atmaksājamā valsts kompensācijas summa tiek sadalīta daļās, tad visa summa atmaksājama piecu gadu laikā no dienas, kad stājies spēkā Tiesu administrācijas lēmums par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu.

(likuma „Par valsts kompensāciju cietušajiem” 19.panta 5.punkts)

Savukārt, ja izmaksātā valsts kompensācija piedzīta ar tiesas nolēmumu, atbilstoši Kriminālprocesa likuma 638.panta ceturtajai daļai, notiesātajam, ja viņš 30 dienu laikā nevar to samaksāt, jāvēršas ar motivētu lūgumu par valsts izmaksātās kompensācijas samaksas atlikšanu vai sadalīšanu termiņos tiesā, kas pieņēma nolēmumu. Valsts izmaksātās kompensācijas samaksu tiesa var atlikt vai sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam.

Atbilstoši likuma „Par valsts kompensāciju cietušajiem” regulējumam Tiesu administrācijai nav noteiktas tiesības atlikt izmaksātās valsts kompensācijas atmaksu, taču Tiesu administrācija atmaksājamo summu var sadalīt daļās (skatīt atbildi uz jautājumu Nr.8).

Ja noziedzīgu nodarījumu izdarījušas vairākas personas, tad cietušajam izmaksātā valsts kompensācija tiek piedzīta solidāri no visiem noziedzīga nodarījuma izdarītājiem. (Civillikuma 1675.pants)

Solidāra saistība nozīmē to, ka katram noziedzīga nodarījuma izdarītājam ir pienākums atmaksāt izmaksāto valsts kompensāciju nevis kādā daļā, bet pilnā apmērā.

Tiesu administrācijas lēmumu par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu var apstrīdēt Tieslietu ministrijā.

Tieslietu ministrijas lēmumu, kas pieņemts, izskatot minēto apstrīdēšanas iesniegumu, var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

(likuma „Par valsts kompensāciju cietušajiem” 23.pants)

No apstrīdēšanas iesnieguma saņemšanas dienas, lēmuma darbība tiek apturēta. Lēmuma darbība atjaunojas, ja Tieslietu ministrija atstājusi lēmumu negrozītu un beidzies termiņš tā pārsūdzēšanai.

(Administratīvā procesa likuma 80.panta pirmā daļa)

Jāņem vērā, ka Tieslietu ministrijas lēmuma pārsūdzēšana tiesā administratīvā akta darbību neaptur un tas ir izpildāms.

(Administratīvā procesa likuma 80.panta otrā daļa un 185.panta ceturtā daļa)

Izmaksātās valsts kompensācijas piespiedu izpildi veic zvērināts tiesu izpildītājs, pamatojoties uz tiesas izdoto izpildu rakstu vai Tiesu administrācijas izpildrīkojumu.

(likuma „Par valsts kompensāciju cietušajiem” 22.panta pirmā daļa un Kriminālprocesa likuma 634.1 panta pirmās daļas 5.punkts)

Tiesu administrācija nevar sadalīt daļās izmaksātās valsts kompensācijas atmaksu gadījumā, ja izpildu dokuments par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu ir nodots zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei.

Šādā gadījumā personai ir tiesības vērsties ar lūgumu pie zvērināta tiesu izpildītāja, kura lietvedībā atrodas izpildu lieta.

Ja kriminālprocesa izmeklēšanas gaitā izdarītais noziedzīgais nodarījums pārkvalificēts pēc cita Krimināllikuma panta, kas paredz vieglākas kaitējuma sekas vai atkārtotas ekspertīzes rezultātā noteiktas mazāk smagas kaitējuma sekas nekā tās par kurām kaitējuma kompensācija cietušajam izmaksāta, tad, lemjot par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu no noziedzīga nodarījuma izdarītāja, piedzenama cietušajam izmaksātā valsts kompensācija tādā apmērā, kāds noteikts par attiecīgajām sekām likuma „Par valsts kompensāciju cietušajiem” 7.panta otrajā daļā.

Tiesu administrācija izmaksātās valsts kompensācijas piedziņas administratīvo lietu izbeidz, ja:

 • cietušajam izmaksātā valsts kompensācija atmaksāta valsts budžetā;
 • persona mirusi;
 • iestājies lēmuma par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu piespiedu izpildes noilgums;
 • notecējis likumā noteiktais izpildu dokumentu iesniegšanas piespiedu izpildei termiņš.

(likuma „Par valsts kompensāciju cietušajiem” 25.pants)