Bukleti

-

Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības buklets

- Обеспеченная государством юридическая помощь (RU)
- State Ensured Legal Aid
- Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība izraidāmiem ārzemniekiem
- Finansiālā atbalsta nodrošināšana Latvijas valstspiederīgajiem jautājuma par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu risināšanai ārvalstī

-

Valsts kompensācijas cietušajiem buklets 

- Государственная компенсация пострадавшим (RU)
- The State Compensation to Victims

 -

Informatīvais buklets cietušajiem

 - Noziegumos cietušo atbalsta tālrunis 116006
- 116006 Helpline for Victims of Crime
   
- Cietušā pamattiesības kriminālprocesā
- Juridiskā palīdzība nepilngadīgajiem cietušajiem
-
-

Infografikas

 - Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība
- Valsts kompensācija cietušajiem
- Daļējā valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība civilprocesa lietās
- Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība Satversmes tiesas procesā
- Par mediācijas procesu
- Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība trauksmes cēlējiem

Pakalpojumu apraksti (RU)  

       - Общий порядок обращения            
       - Юридическая помощь в процессе Конституционного Суда
       - Частично обеспеченная государством юридическая помощь
 

Grāmatas

Juridiskās palīdzības administrācija Eiropas Komisijas Krimināltiesību programmas projekta „Labākās pieredzes atlase Eiropas Savienības valstīs noziegumu upuru atbalstā un valsts garantētās palīdzības sniegšanā tiesvedībā” ietvaros sagatavoja rokasgrāmatu „Legal aid and compensations to crime victims in the EU. Aide juridictionnelle et indemnisation des victimes d’actes criminels dans l’Union européenne”, kurā apkopota informācija par Eiropas Savienības dalībvalstu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības un valsts kompensāciju cietušajiem sistēmām.

-

Legal aid and compensations to crime victims in the EU

-

Juridiskā palīdzība un kompensācija cietušajiem ES

Tieslietu ministrija Eiropas Komisijas īpašās programmas „Civiltiesības” projekta „Civiltiesību jaunākās un nākotnes attīstības tendences Eiropas Savienības ietvaros” ietvaros ar Eiropas Kopienas atbalstu ir izstrādājusi informatīvo materiālu „Jurisdikcija un nolēmumu atzīšana un izpilde pārrobežu ģimenes lietās”. Izdevumā sniegta informācija par Eiropas Padomes 2003.gada 27.novembra Regulu (EK) Nr.2201/2003, kas regulē jautājumus par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību.

-

Juridikcija un nolēmumu atzīšana un izpilde pārrobežu ģimenes lietās

-

Juridisdiction of cross-border cases and recognition and enforcement of judgement in family law matters

Tieslietu ministrija ar Eiropas Komisijas īpašās programmas „Civiltiesības” atbalstu ir izstrādājusi brošūru „Jurisdikcija, piemērojamais likums, nolēmumu atzīšana un izpilde un sadarbība uzturēšanas saistību lietās”. Izdevumā sniegta informācija arī par Eiropas Padomes Regulu (EK) Nr. 4/2009 (2008.gada 18.decembris) par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās.

-

Jurisdikcija, piemērojamais likums, nolēmumu atzīšana un izpilde un sadarbība uzturēšanas saistību lietās