ESF

Juridiskās palīdzības administrācija ar 2013.gada 1.jūniju ir uzsākusi īstenot Eiropas Atgriešanās fonda 2012.gada programmas ietvaros izstrādāto un apstiprināto projektu „Juridiskās palīdzības sniedzēju, Juridiskās palīdzības administrācijas un Tieslietu ministrijas darbinieku apmācības par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu trešo valstu pilsoņiem, kuri nelegāli uzturas Latvijas Republikas teritorijā un kuri ir pakļaujami izraidīšanas procedūrai”.

Projekta mērķis ir stiprināt Juridiskās palīdzības administrācijas administratīvo kapacitāti un pilnveidot Juridiskās palīdzības administrācijas, Tieslietu ministrijas darbinieku un juridiskās palīdzības sniedzēju speciālās zināšanas par izraidīšanas procedūru un juridiskās palīdzības nodrošināšanu izraidāmiem ārzemniekiem.

Ņemot vērā minēto, laika posmā no 2013.gada 1.jūnija līdz 2014.gada 31.maijam Juridiskās palīdzības administrācija projekta ietvaros plāno:

  • rīkot izglītojošus seminārus juridiskās palīdzības sniedzējiem, Juridiskās palīdzības administrācijas un Tieslietu ministrijas darbiniekiem par izraidīšanas procedūru un juridiskās palīdzības nodrošināšanu izraidāmiem ārzemniekiem;
  • nodrošināt Juridiskās palīdzības administrācijas darbiniekiem un juridiskās palīdzības sniedzējiem iespēju pilnveidot svešvalodu zināšanas, kas veicinās kvalitatīvas juridiskās palīdzības nodrošināšanu;
  • organizēt mācību un pieredzes apmaiņas vizītes uz divām Eiropas Savienības dalībvalstīm;
  • organizēt noslēguma konferenci par aktuāliem problēmjautājumiem saistībā ar izraidīšanas procedūru un juridiskās palīdzības nodrošināšanu izraidāmiem ārzemniekiem;
  • izstrādāt informatīvos materiālus par valsts nodrošināto juridisko palīdzību izraidāmiem ārzemniekiem valsts valodā un vairākās svešvalodās.

Projekta ietvaros plānoto pasākumu nozīmīgākie ieguvumi:

1) Juridiskās palīdzības administrācijas darbinieku, juridiskās palīdzības sniedzēju un Tieslietu ministrijas darbinieku zināšanu pilnveidošana par izraidīšanas procedūru un juridiskās palīdzības nodrošināšanu izraidāmiem ārzemniekiem;

2) Veicināta izpratne par praksē sastopamiem problēmjautājumiem un iespējamiem to risinājumiem;

3) Juridiskās palīdzības sniedzēju, kuri specializējušies juridiskās palīdzības sniegšanā minētajās lietās, skaita palielināšana;

4) Veicināta sniegtās valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības izraidāmiem ārzemniekiem kvalitāte;

5) Izraidāmo ārzemnieku informētības līmeņa celšana par valsts nodrošināto juridisko palīdzību un tās saņemšanas iespējām.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu:

 

LVL

EUR

Kopējais finansējums

20 114

28 620

Eiropas Savienības finansējums

15 085

21 465

Valsts budžeta finansējums

5 029

7 155

Projekta progresa pārskati:

- Progresa pārskats Nr.1

- Progresa pārskats Nr.2

- Progresa pārskats Nr.3

- Progresa pārskats Nr.4

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Juridiskās palīdzības administrācija.