Informācija presei

2009-06-09

Jurista Vārds: Juridiskā prakse un palīdzība vienuviet

Juridiskās prakses un palīdzības centram - 10 gadi

 

Pavisam nesen, pirms desmit dienām, apritēja desmit gadi, kopš ar līgumu nostiprināta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Juridiskās prakses un palīdzības centra darbība. Savukārt jau drīzumā, pēc trim dienām, salidojums pulcēs visus, kuri aizvadītajā desmitgadē centrā darbojušies. - gan studentus, gan mācībspēkus. Un skaidri zināms, ka ir vismaz divi cilvēki, kuri šo satikšanos gaida ar ļoti lielu nepacietību un pat sola aizkustinājuma asaras, jo kopš pirmās dienas un līdz pat šim brīdim viņas - Jautrīte Briedē un Sandra Zīle Gereiša - ir bijušas kopā ar studentiem, lai vadītu gan centra darbu, gan topošo juristu pirmo nopietno praksi, patstāvīgi risinot juridiskus strīdus.

 

Juridiskās prakses un palīdzības nāts: augstskolas absolvents, kurš nav Aizgūstot šo ideju, Latvijā tomēr

 

centra pirmā direktore - tagadējā ieguvis pieredzi darbā ar reāliem klien- lemts par labu "Juridiskās prakses un Augstākās tiesas Senāta Ādminis- tiem un juridiskiem strīdiem, sākot palīdzības centra" nosaukumam. Sava-

 

tratīvo lietu departamenta senatore un LU Juridiskās fakultātes docente Dr.iur. Jautrīte Briedē stāsta, ka ieceres iniciators šāda centra izveidei savulaik bijusi organizācija "Sorosa fonds -Latvija", kas priekšlikumu izteikusi toreizējam Latvijas Universitātes rektoram Jurim Zaķim. Lai gan līgums par minētā centra izveidi starp Sorosa fondu un Latvijas Universitāti noslēgts 1999. gada 29. maijā, pēc J. Briedēs teiktā, sarunas par šo jautājumu sāktas jau senāk.

 

Sorosa fonda rosinātā iecere aizgūta no Amerikas pieredzes, kur jau pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados seci-

 

patstāvīgā darba gaitas, darba tirgū ir visnotaļ bezspēcīgs, jo sākumā, balstoties tikai uz teorētiskām zināšanām un bez praktiskām iemaņām, pilnvērtīgi strādāt ir samērā grūti. Tādēļ ārvalstu speciālisti šajā ziņā vilkuši paralēles ar medicīnas studentiem, kuri pirms nonākšanas profesionālajā darba tirgū līdztekus teorētiskajām zināšanām īpašās klīnikās apgūst arī praktiskās iemaņas. Tādējādi tiesību zinātņu studentiem prakses nodrošināšanai Amerikā darbojas tā sauktās "Legal clinic" - tiesību klīnikas, kurās norit darbs ar reāliem klientiem un juridiskiem uzdevumiem.

 

kārt pati iecere par studentu praktisko apmācīšanu materializējusies kā Juridiskās fakultātes tiesību zinātņu studentu Ā daļas (izvēles) priekšmets - juridiskās palīdzības sniegšana. Savulaik, kad vēl Juridiskajā fakultātē pastāvēja tā sauktā piecu gadu profesionālā apmācību programma, šis izvēles priekšmets ar četriem kredītpunktiem attiecīgi bija pieejams topošajiem diplomētajiem juristiem. Turpretim šobrīd, kad apmācība tiek organizēta pēc Boloņas sistēmas principa, juridiskās palīdzības sniegšanas praksi var apgūt pirmā kursa maģistranti. Tiesa, samazinājies ari kursa apjoms, un šobrīd tas atbilst diviem kredītpunktiem Teoriju papildina praktiskās iemaņas

 

Pēc pirmajiem pieciem centra darbības gadiem, kad tā direktore J. Briedē tika ievēlēta senatores amatā, viņas vietā stājās Sandra Zīle Gereiša, kura iepriekš pildījusi centra administratores pienākumus. Tādējādi gan pirmā, gan tagadējā direktore, kas līdztekus šiem pienākumiem absolvējusi arī LU Juridisko fakultāti un vēl ieguvusi maģistra grādu socioloģijā, centrā darbojas kopš tā pirmsākumiem, un aizvadītajos gados rūpējušās par aptuveni 240 studentu praktisko apmācību.

 

Tiesa, šī mērķa sasniegšanai īpaši noder sadarbības partneru - dažādu organizāciju, valsts institūciju un praktizējošo juristu, advokātu - sniegtais atbalsts. Proti, visupirms centrā studenti apgūst visas nepieciešamās iemaņas un prasmes darbam ar klientu, piemēram, prasmi cilvēku uzklausīt un intervēt, vadīt sarunu, noslēgt līgumu u. tml., un tikai pēc tam noris konkrēto klientu intervēšana. "Pat tad, ja students intervijas laikā jau domā, ka zina pareizo risinājumu, kā atrisināt konkrēto jautājumu, viņš klientam vēl nedrīkst sniegt konsultāciju, jo ir atļauts tikai uzklausīt problēmu. Tad, kad šis jautājums ir apsvērts, problēma izanalizēta un rasti iespējamie risinājumi, studenti tos pārrunā un saskaņo ar advokātiem, kuri sadarbības ietvaros bez atlīdzības šeit sniedz konsultācijas," pieredzē dalās J. Briedē.

 

Tā, piemēram, savu profesionāļa padomu studentiem neliedz Filips Klaviņš, Daiga Zivtiņa, Elīna Girne-Bērziņa, Ilga Gudrenika-Krebs, Egils Radziņš, Dace Jenava, Juris Močuļskis juniors, Uģis Treilons, Laine Skopiņa, Lauris Liepa, Indriķis Liepa, Jānis Loze, Jānis Lapsa, Rolands Bortašķenoks, Elizabete Bruksle, Sergejs Rudāns, Andis Raudiņš, Kārlis Reihmanis, Aldis Gobzems, Gundega Suite, Armands Rasa, Lelde Krastiņa, Jānis Līkops, Mārtiņš Kvēps un citi. Savukārt kā pirmais advokāts savu atbalstu centra darbā sniedzis Arvīds Naglis.

 

Simtiem atrisinātu lietu

 

Jautāta, cik daudz lietu desmit gados studentiem centrā izdevies atrisināt, S.Z. Gereiša lēš, ka vismaz tūkstotim vajadzētu būt. Tajos gados, kad praksē uzņemti vidēji 25 studenti, atrisināto lietu skaits mērāms ap 160-180, bet šobrīd, kad centrā darbojas 14 praktikanti, tiem uzticētas aptuveni 80 lietas. Tomēr, kā uzsver J. Briedē un centra direktore S.Z. Gereiša, centra darbībā galvenais uzsvars ir likts tieši uz mācību procesu, uz studentu sagatavošanu praktiskajam darbam, nevis uz otru virzienu - palīdzības sniegšanu klientiem. Protams, studentiem praktiski darbojoties, ieguvēji ir visi tie juridiskās palīdzības lūdzēji, kas pa dažādiem ceļiem ar saviem bēdu stāstiem ir nonākuši līdz centram, tajā lūdzot juridisku konsultāciju.

 

"Tā ir valsts funkcija - sniegt palīdzību cilvēkiem, kuri paši to nevar atļauties. Tomēr arī visi šie cilvēki, kuru strīdi un problēmas tiek risinātas mācību procesā, saņem reālu palīdzību. Protams, dažkārt klientam šķiet, ka par vēlamo rezultātu ir uzskatāms vien tas, ko viņš ir iedomājies panākt. Tādēļ, ja students paskaidro, ka to nevar sasniegt, klienti mēdz izrādīt neapmierinātību. Tomēr mums šajā ziņā ir vieglāk - tā kā klientiem par šīm konsultācijām nav jāmaksā, mums nav jāmēģina viņiem par katru cenu izdabāt, lai tikai klients paliktu apmierināts," teic J. Briedē, piebilstot, ka centrā īpaši stingri tiek ievēroti ētikas principi, to skaitā atklātība pret klientu, nedodot liekas cerības un arī nemēģinot likumus "apiet" ar likumu.

 

Tāpat studentiem īpaši tiek mācīts, kā izkļūt no situācijas un pienācīgi atteikties, ja klients mēģina izrādīt pateicību.

 

"To newar iegūt lekcijās"

 

Šodien LL.M. Līga Fjodorova jau ir praktiskajā darbā pieredzējusi zvērinātu advokātu biroja "Liepa, Skopiņa/ BORENIUS" juriste, kura studiju laikos centrā darbojās tā pastāvēšanas otrajā gadā. Lai gan kopš tā brīža aizritējuši aptuveni astoņi gadi, arī Līgai Fjodorovai tur aizvadītais laiks joprojām ir palicis atmiņā. "Juridiskās prakses un palīdzības centra nosaukumā ir divi atslēgas vārdi, kas perfekti atspoguļo šī centra būtību -iegūt praksi un vienlaikus palīdzēt. Atšķirībā no teorētisku kāzusu risināšanas mācību procesa ietvaros centrā risina-mo situāciju pamatā ir reāli cilvēki un notikumi, un studentiem jārēķinās arī ar citu iesaistīto pušu dažkārt pat neprognozējamo rīcību. Turklāt, lai gan klientam sniegtā palīdzība tiek saskaņota ar profesionālu juristu, tieši students ir tas, kurš klientam risinājumu piedāvā, izskaidro, kā arī seko turpmākai notikumu attīstības gaitai. Līdz arto students iemācās uzņemties atbildību par savu darbu, bet to īsti nevar panākt ar atzīmi par seminārā atrisinātu kāzusu. Centram ir ļoti veicies ar vadību. Tā pirmā direktore Jautrīte Briedē ir gan studentu, gan profesionālu juristu sabiedrības autoritāte, bet Sandra Zīle Gereiša ir vispiemērotākā centra direktore pašlaik, jo viņa jau no pašiem pirmsākumiem ir pacietīgi uzklausījusi centra klientus un prasmīgi nošķīrusi problēmu no klienta cilvēciskajām īpašībām. Dzimšanas dienā novēlu, lai centram arī turpmāk veicas! Lai tajā darbotos entuziasti un talantīgi studenti, savukārt profesionāli juristi tos nesavtīgi atbalstītu ar savu padomu!"

 

No centra klientu atsauksmēm:

 

"Liels paldies JPPC un studentei Līgai par palīdzību. Pateicoties Jums, man bija iespēja aizstāvēt savas likumīgās intereses tiesā, jo zemo ienākumu dēļ es nebūtu varējusi citur saņemt juridisko palīdzību. Lieta ir izskatīta man par labu pirmās instances tiesā." 22.10.2001.

 

"Gribu pateikt lielu paldies LU Juridiskās fakultātes studentam Ervīnam Visockim. Par to, ka palīdzēja man grūtā brīdī ar ļoti izsmeļošām atbildēm uz maniem jautājumiem. Par prasmi iedziļināties un saprast pareizi manas

 

lietas būtību." 2001.

 

"Gribu izteikt lielu pateicību Edgaram Veinbergam par viņa profesionālismu, kā arī ļoti labo attieksmi."

 

05.12.2001.

 

"Izsakām sirsnīgu pateicību Juridiskās prakses un palīdzības centra studentei Lindai par sagatavoto atbildi! Tas palīdzēs arī citiem mūsu mājas iedzīvotājiem, ko namīpašnieks grib izlikt no dzīvokļiem. Žēl, ka nevērsāmies pie jums jau agrāk, jo tagad lielākā daļa iedzīvotāju jau ir izlikti. Tomēr Linda mūsu piespiedu kārtā parakstītajos līgumos ir atradusi vājos punktus, ko nevarēja citi juristi,

 

pie kā līdz šim griežamies." 12.06.2003.

 

"Mana vissirsnīgākā pateicība un cieņa

 

Raitim Ostašovam par viņa atsaucību,

 

izpratni un nesavtīgo palīdzību."

 

20.05.2005.

 

"Liels paldies Natālijai par iejūtību un cenšanos izprast situāciju. Lai veicas arī turpmāk!"

 

11.05.2009.

 

"To newar iegūt lekcijās"

 

Šodien LL.M. Līga Fjodorova jau ir praktiskajā darbā pieredzējusi zvērinātu advokātu biroja "Liepa, Skopiņa/ BORENIUS" juriste, kura studiju laikos centrā darbojās tā pastāvēšanas otrajā gadā. Lai gan kopš tā brīža aizritējuši aptuveni astoņi gadi, arī Līgai Fjodorovai tur aizvadītais laiks joprojām ir palicis atmiņā. "Juridiskās prakses un palīdzības centra nosaukumā ir divi atslēgas vārdi, kas perfekti atspoguļo šī centra būtību -iegūt praksi un vienlaikus palīdzēt. Atšķirībā no teorētisku kāzusu risināšanas mācību procesa ietvaros centrā risina-mo situāciju pamatā ir reāli cilvēki un notikumi, un studentiem jārēķinās arī ar citu iesaistīto pušu dažkārt pat neprognozējamo rīcību. Turklāt, lai gan klientam sniegtā palīdzība tiek saskaņota ar profesionālu juristu, tieši students ir tas, kurš klientam risinājumu piedāvā, izskaidro, kā arī seko turpmākai notikumu attīstības gaitai. Līdz arto students iemācās uzņemties atbildību par savu darbu, bet to īsti nevar panākt ar atzīmi par seminārā atrisinātu kāzusu. Centram ir ļoti veicies ar vadību. Tā pirmā direktore Jautrīte Briedē ir gan studentu, gan profesionālu juristu sabiedrības autoritāte, bet Sandra Zīle Gereiša ir vispiemērotākā centra direktore pašlaik, jo viņa jau no pašiem pirmsākumiem ir pacietīgi uzklausījusi centra klientus un prasmīgi nošķīrusi problēmu no klienta cilvēciskajām īpašībām. Dzimšanas dienā novēlu, lai centram arī turpmāk veicas! Lai tajā darbotos entuziasti un talantīgi studenti, savukārt profesionāli juristi tos nesavtīgi atbalstītu ar savu padomu!"

 

No centra klientu atsauksmēm:

 

"Liels paldies JPPC un studentei Līgai par palīdzību. Pateicoties Jums, man bija iespēja aizstāvēt savas likumīgās intereses tiesā, jo zemo ienākumu dēļ es nebūtu varējusi citur saņemt juridisko palīdzību. Lieta ir izskatīta man par labu pirmās instances tiesā." 22.10.2001.

 

"Gribu pateikt lielu paldies LU Juridiskās fakultātes studentam Ervīnam Visockim. Par to, ka palīdzēja man grūtā brīdī ar ļoti izsmeļošām atbildēm uz maniem jautājumiem. Par prasmi iedziļināties un saprast pareizi manas

 

lietas būtību." 2001.

 

"Gribu izteikt lielu pateicību Edgaram Veinbergam par viņa profesionālismu, kā arī ļoti labo attieksmi."

 

05.12.2001.

 

"Izsakām sirsnīgu pateicību Juridiskās prakses un palīdzības centra studentei Lindai par sagatavoto atbildi! Tas palīdzēs arī citiem mūsu mājas iedzīvotājiem, ko namīpašnieks grib izlikt no dzīvokļiem. Žēl, ka nevērsāmies pie jums jau agrāk, jo tagad lielākā daļa iedzīvotāju jau ir izlikti. Tomēr Linda mūsu piespiedu kārtā parakstītajos līgumos ir atradusi vājos punktus, ko nevarēja citi juristi,

 

pie kā līdz šim griežamies." 12.06.2003.

 

"Mana vissirsnīgākā pateicība un cieņa

 

Raitim Ostašovam par viņa atsaucību,

 

izpratni un nesavtīgo palīdzību."

 

20.05.2005.

 

"Liels paldies Natālijai par iejūtību un cenšanos izprast situāciju. Lai veicas arī turpmāk!"

 

11.05.2009.

 

Jurista Vārds